Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Âu Dương Thúy Phượng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  P1030314.jpg P1030312.jpg P1030282.jpg P1030242.jpg P1000280.jpg P1000080.jpg A010.jpg A028.jpg P1020103.jpg P1020101.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Dự toán thu năm học 2012 - 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Huệ Phương
  Ngày gửi: 11h:45' 14-09-2012
  Dung lượng: 6.9 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  TRÖÔØNG MG HOA CUÙC 8 COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  Soá………/DT-MGHC8 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

  "Vónh Phuù, ngaøy 30 thaùng 6 naêm 2012"
  Kính göûi: UBND Xaõ Vónh Phuù
  Ban ñaïi dieän cha meï hoïcsinh

  BAÛNG DÖÏ TOAÙN THU TIEÀN BAÙN TRUÙ
  NAÊM HOÏC 2012 - 2013

  STT Noäi dung thu Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Ghi chuù
  1 Tieàn aên 22 ngaøy "20,000" "440,000"
  2 Chaát ñoát - Phí veä sinh 1 thaùng "65,000" "65,000"
  3 Quyõ hoäi CMHS 1 thaùng "65,000" "65,000"
  Toång coäng "570,000"
  "Döï toaùn thu baùn truù bình quaân moãi thaùng: 570.000 ñ (năm traêm, baûy möơi ngaøn ñoàng)"
  "Ñoái vôùi nhöõng thaùng coù soá ngaøy ít hôn 22 ngaøy, tröôøng toå chöùc boài döôõng"
  "cho treû aên ngon, uoáng söõa."
  "Tháng 8/2012 tổ chức học bán trú từ 20/8/2012 thu bán trú: 300.000đ
  (ba trăm ngàn đồng)."

  YÙ KIEÁN CUÛA BAN ÑAÏI DIEÄN CHA MEÏ HOÏC SINH


  TRÖÔÛNG BAN HIEÄU TRÖÔÛNG

  DUYEÄT KYÙ CUÛA UBND XAÕ  TRÖÔØNG MG HOA CUÙC 8 COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  Soá………/DT-MGHC8 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

  "Vónh Phuù, ngaøy 30 thaùng 6 naêm 2012"
  Kính göûi: UBND Xaõ Vónh Phuù
  Ban ñaïi dieän cha meï hoïcsinh

  BAÛNG DÖÏ TOAÙN THU TIEÀN LEÄ PHÍ -HỌC PHÍ
  NAÊM HOÏC 2012 - 2013

  STT Noäi dung thu lệ phí Lôùp Laù Lôùp Choài Lôùp Maàm Ghi chuù
  1 Bảo hiểm toàn diện "54,000" "54,000" "54,000" "Bảo hiểm toàn diện
  tự nguyện."
  2 Đồ dùng vệ sinh - đồ chơi "70,000" "70,000" "70,000"
  3 Đồ dùng bán trú "50,000" "50,000" "50,000"
  4 Đồ dùng học tập "116,000" "96,000" "96,000"
  Cộng thu hộ "290,000" "270,000" "270,000"
  Dự toán thu lệ phí năm học 2012-2013 theo từng độ tuổi như trên.
  Học phí năm học 2012-2013 thu theo quy định của Tỉnh 120.000/tháng (thu 2 đợt)

  "ST
  T" Nội dung thu học phí Số tháng "Số tiền
  /tháng" Thành tiền
  1 Học phí học kỳ I (tháng 9-12/2012) 4 "120,000" "480,000"
  2 Học phí học kỳ II (tháng 01-5/2013) 5 "120,000" "600,000"

  YÙ KIEÁN CUÛA BAN ÑAÏI DIEÄN CHA MEÏ HOÏC SINH


  TRÖÔÛNG BAN HIEÄU TRÖÔÛNG

  DUYEÄT KYÙ CUÛA UBND XAÕ   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓